Acció sindical

La problemàtica laboral de l’amiant és sindical i col·lectiva. Moltes vegades, desgraciadament, s’ha tractat com una situació individual de cada treballador/a afectada i de la seva família, però des de la CGT hem de fer una aposta per plantejar aquest àmbit com una lluita social.

Grans famílies capitalistes catalanes i de l’Estat espanyol han tingut enormes beneficis amb l’amiant, a costa de la salut de molts i moltes treballadores. La reparació i prevenció del dany causat per l’amiant ha de donar-se en l’àmbit de la lluita sindical, perquè ha estat i és una agressió al conjunt de la classe treballadora.

La nostra acció sindical com a CGT és bàsica, tant des de la Secció Sindical com des dels Delegats de Prevenció. I ha d’anar encaminada en dos àmbits diferents i complementaris:

- Primer cal identificar els materials amb amiant a l’empresa, pas bàsic i fonamental per a la posterior planificació preventiva del risc per exposició a l’asbest.

- Cal investigar fins a quin punt l’empresa ha manipulat amiant històricament i en quines condicions, tot posant a l’abast de la plantilla tota la informació per si apareixen alguna de les Dibujo24patologies derivades de l’exposició a l’asbest. Recordem que moltes d’aquestes malalties poden aparèixer dècades després de l’exposició, fet pel qual podem trobar-nos amb companys i companyes de feina afectats amb patologies professionals 20, 30 o 40 anys després que s’hagi deixat de treballar amb asbest a l’empresa.

- Finalment, des de la CGT hem de recolzar la lluita social de les associacions d’afectats/es per l’amiant. A Catalunya n’existeixen a Cerdanyola del Vallès, Castelldefels o el Prat de Llobregat, entre d’altres.

Dibujo19

- Inscripció en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant)

Des de l’aprovació del Reglament de Treballs amb Amiant (ordre de 31/10/1984), totes les empreses que manipulen amiant han d’inscriure’s al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

La no inscripció al RERA, tot i ser obligatòria legalment, no ha comportat cap sanció, fet pel qual de facto el fet d’apuntar-se en aquest registre ha sigut “voluntari” per a les empreses, fruit novament d’unes administracions molt laxes en el compliment de la normativa en matèria de salut laboral.

Moltes empreses que van manipular amiant no es van inscriure al RERA. Per tant, la inscripció en aquest Registre demostra que aquella empresa va treballar amb amiant, però en cap cas podem acceptar que la no inscripció vulgui dir que no es va treballar amb amiant, fet que haurà de demostrar-se.

Recorda que el fet que una empresa no estigui apuntada al RERA en cap cas demostra que no ha manipulat o manipula amiant, ja que hi ha molts centres de treball que han treballat amb asbest sense estar apuntats al RERA.

- Què fer en cas de sospita d’existència d’amiant a l’empresa

L’empresa té l’obligació legal de conèixer i inventariar els materials amb amiant dins el centre de Dibujo22treball, així com l’avaluació del seu risc. A més, té l’obligació legal d’informar al conjunt de la plantilla de l’existència de materials amb amiant (de la seva quantitat i extensió), i de donar tota la informació a les representants dels i les treballadores sobre les actuacions de l’empresa per a controlar-ne els riscos.

La realitat però, com tantes vegades en la feina sindical, és que molt poques empreses compleixen aquesta normativa i la dificultat de conèixer a simple vista si hi ha amiant dificulta encara més aquesta tasca.

Pràcticament podem afirmar que en una part important de les empreses ni els treballadors/es ni la direcció són conscients de l’existència d’amiant i dels riscos d’exposició que comporta.

Per tant, la primera tasca sindical de la Secció Sindical i de les DelegadeDibujo27s i delegats de Prevenció de CGT és identificar els materials amb amiant a l’empresa, a través de persones qualificades i mitjans adequats.

Un cop identificats els materials amb amiant, i el seu estat de conservació, el risc corresponent ha d’exigir-se la concreció de terminis concrets per a la retirada per empreses especialitzades, i que estigui determinat dins l’Avaluació de Riscos, i que es portin a terme les actuacions corresponents per minimitzar al màxim els riscos d’exposició de la plantilla.

La principal tasca sindical de la Secció Sindical i de les Delegades de Prevenció de CGT és identificar els materials amb amiant a l’empresa, a través de les persones qualificades i els mitjans adequats

- Què fer si es donen Malalties Professionals per amiant a l’empresa

Dibujo25Des de l’àmbit sindical, com a Secció Sindical o Delegades de Prevenció de la CGT, hem de denunciar a la Inspecció de Treball la possible exposició actual a l’amiant i l’existència de patologies professionals per exposicions històriques. L’existència d’Informes d’Inspecció de Treball permetrà pressionar l’empresa per a que compleixi les seves obligacions legals, i alhora facilitarà les demandes judicials dels treballadors/es afectades o dels seus familiars.

Alhora, tots els i les treballadores afectades han d’estar inscrits al Registre de Treballadors Exposats de la Generalitat de Catalunya, fet que els permetrà un seguiment mèdic especialitzat per part de la Unitat de Salut Laboral (USL) territorial que els correspongui.

Finalment, hem de recordar la necessitat de posar-se en contacte amb els serveis jurídics de la CGT, atenent a la complexitat de les accions legals.

- Propostes d’actuació sindical des de la CGT al centre de treball

La nostra actuació sindical ha d’anar encaminada tant a prevenir l’exposició laboral a l’amiant, com a exigir el reconeixement i seguiment mèdic i jurídic als treballadors/es afectades.

Com a esquema de treball sindical us proposem les següents actuacions, tot i haver d’adaptar-se a cada sector i empresa:

1- Realitzar un inventari dels materials amb amiant a l’empresa, a través de professionals qualificats, i a càrrec de l’empresa.Dibujo21

2- Un cop coneguda l’existència d’amiant a l’empresa, reclamar la seva retirada per empreses especialitzades.

3- En tot cas, adoptar mesures preventives adequades mentre no es retiri l’asbest.

4- Fer un seguiment de la vigilància en la salut específica realitzada per l’empresa i també la postocupacional si es fa des dels serveis públics de salut o la Unitat de Salut Laboral.

5- Recolzar les reclamacions de reconeixement de la Malaltia Professional dels i les afectades davant dels organismes públics i jutjats.

6- Reclamar la inclusió de les empreses en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) en cas de manipulació d’amiant.

Dibujo267- Aplicar aquestes actuacions en el dia a dia sindical i, sobretot, en la negociació col·lectiva.

8- Sol·licitar en els centres de treball la millora de la vigilància postocupacionals de la salut per als i les treballadores de l’amiant en actiu, millorar l’actual protocol substituint les radiografies pel TAC, prova molt més fidedigna que les radiografies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>