CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 La justicia europea veta discriminar la indemnització entre temporals i fixos i capgira el sistema d'interins del sector públic http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12106 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12106 2016-09-24T18:04:04Z text/html ca Coordinació del Catalunya Legislació <p>Una sentència del TJUE qüestiona la diferent indemnització entre els contractes temporals i els indefinits. Els juristes consideren que la resolució obligarà a fer canvis en l'Estatut dels Treballadors.<br class='autobr' /> La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que qüestiona el tracte que es dóna en el mercat laboral espanyol als contractes temporals davant els indefinits en cas d'extinció ha provocat una reacció d'interpretacions d'agents socials, administracions i advocacia. La sentència del (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique10" rel="directory">Notícies</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton12106-d91e0.jpg" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Una sentència del TJUE qüestiona la diferent indemnització entre els contractes temporals i els indefinits. Els juristes consideren que la resolució obligarà a fer canvis en l'Estatut dels Treballadors. </strong></p> <p>La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que qüestiona el tracte que es dóna en el mercat laboral espanyol als contractes temporals davant els indefinits en cas d'extinció ha provocat una reacció d'interpretacions d'agents socials, administracions i advocacia. La sentència del tribunal europeu de Luxemburg que obliga a indemnitzar una treballadora interina capgirarà bona part de la legislació laboral espanyola. No estan clars els terminis perquè aquesta legislació s'adapti a aquesta sentència però, de moment i mentre això no passi, els arguments utilitzats pel tribunal europeu permetran als demandants tenir més força jurídica per convèncer els jutges.</p> <p>La sentència dinamita tota la forma de contractació que s'ha estat fent a Espanya per totes les administracions, tant la local, l'autonòmica i l'estatal, en matèria de contractació de personal al servei de l'administració. El que requereix és un canvi normatiu a gran escala, no només de l'Estatut dels Treballadors, que per suposat s'ha de modificar per fer-se ressò d'aquesta sentència, sinó que també s'haurien de modificar les normes autonòmiques.</p> <p>És una sentència molt rellevant, que marcarà un abans i un després, i que diu que un treballador interí ha de ser indemnitzat igual que ho seria un treballador fix quan acaba el seu contracte.</p> <p>0 dies per any treballat és la indemnització que rep un empleat interí un cop conclou la relació laboral.</p> <p>12 dies per any treballat rep com a indemnització un empleat temporal un cop finalitzada la relació laboral.</p> <p>La legislació espanyola recull diverses indemnitzacions un cop conclou la relació laboral: 12 dies per any treballat en els contractes laborals, 20 dies per any en els indefinits amb acomiadament procedent i 33 dies en els indefinits amb acomiadament improcedent. Els interins, per la seva banda, tenen un contracte temporal que no els dóna dret a cap indemnització un cop conclou la relació laboral. També existeixen contractes de formació, sense cap mena d'indemnització un cop caduquen.</p> <p><strong>La sentència elimina una discriminació històrica</strong></p> <p>Els magistrats que han redactat la sentència han precisat que la legislació espanyola s'oposa a la clàusula 4 de l'"Acord marc sobre el treball de durada determinada" adoptat el 1999 en una directiva europea. Segons aquest acord marc, els treballadors no poden rebre un tracte diferenciat en funció del tipus de contracte.<br class='autobr' /> La sentència del tribunal de justícia de Luxemburg elimina, així, una discriminació històrica entre els treballadors fixos i els treballadors temporals i interins en cas d'acomiadament. Fins ara els treballadors fixos acomiadats per causa procedent tenien dret a cobrar 20 dies per any treballat, mentre que els temporals cobraven entre 8 i 12 dies. Pel que fa als interins, no tenien dret a res.</p> <p>Encara que la sentència jutja el cas d'un contracte d'interinatge d'una treballadora de l'administració pública, el que denuncia és la dualitat que es dóna entre els contractes temporals i els fixos i, en definitiva, empeny la legislació espanyola a una harmonització contractual en el cas d'indemnització per extinció. “El fet que el treballador hagi prestat els seus serveis en virtut d'un contracte d'interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa que el treballador tingui dret a la mencionada indemnització”, sosté la sentència, que també recull: “No podrà tractar-se els treballadors amb un contracte de duració determinada d'una manera menys favorable que els treballadors fixos comparables pel simple fet de tenir un contracte de duració determinada.”</p> <p>La sentència té una gran transcendència i obligarà el Parlament espanyol a modificar l'Estatut dels Treballadors per incorporar-la. Exigirà una modificació legislativa, però el que sí que ja és possible és que els tribunals del social apliquin directament la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que és vinculant per a tota la jurisprudència i per a tots els tribunals de tots els països. Ara mateix, en cas d'extinció d'un contracte temporal amb causa, no només els interins, sinó també els contractes que estan a 12 dies, un tribunal pot considerar que ha d'aplicar aquesta doctrina i per tant la indemnització mínima són aquests 20 dies per any treballat.</p> <p>Ara bé, cada tribunal pot fer la seva interpretació d'aquesta sentència, cosa que requerirà que s'unifiqui la doctrina sobre aquest tema, feina que haurà de fer, en últim terme, el Tribunal Suprem. Pel que fa a l'adaptació de la legislació espanyola, els diferents especialistes han expressat el temor que es faci una equiparació de les indemnitzacions a la baixa.</p> <p><strong>Contracte d'interinitat, un contracte del sector públic, però no només</strong></p> <p>Els treballadors interins són aquells temporals que substitueixen la baixa d'un treballador: permisos de maternitat i paternitat, jubilacions parcials, alliberaments sindicals, càrrecs públics, excedència per cura de treballadors... Aquesta situació pot donar-se tant en l'ocupació pública com en el sector privat.</p> <p>En el cas de les administracions pot succeir que un interí que cobreix una plaça d'un treballador que s'ha jubilat o que s'ha traslladat a un altre lloc encadeni contractes durant molt temps. Aquesta plaça hauria de cobrir-se en un termini marcat per la llei mitjançant una oferta pública d'ocupació però per qüestions econòmiques no es fa dintre del termini i en la forma escaient i les administracions públiques (especialment les comunitats autònomes) han engreixat una important nòmina de personal interí.</p> <p><strong>Quant temps es pot ser interí?</strong></p> <p>La durada del contracte d'interinitat serà la del temps que duri l'absència del treballador substituït amb dret a la reserva del lloc de treball. Quan el contracte es realitzi per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva, la durada serà la del temps que duri el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva del lloc, sense que pugui ser superior a tres mesos ni celebrar-se un nou contracte amb el mateix objecte una vegada superada aquesta durada màxima. Les administracions públiques es passaven els límits temporals però els treballadors han de recórrer en els tribunals del contenciós administratiu.</p> <p><strong>Quines places cobreixen els interins?</strong></p> <p>El butlletí de personal que publica Administracions Públiques diu que dels més de 382.000 interins que treballaven a 1 de gener de 2016 en el sector públic a Espanya, el gruix estava emprat per les Comunitats Autònomes. De les 322.000 persones que treballen en les autonomies de forma interina, més de 285.000 estan en la docència (no universitària) o són professionals sanitaris. I d'aquests, el 75% són dones.</p> <p><strong>Un treball precari feminitzat</strong></p> <p>No és casualitat que hagi estat la denúncia de dues dones (una professional sanitària i una treballadora del ministeri de Defensa) les que hagin portat fins al TJUE les seves causes contra l'Administració espanyola. Les dades diuen que el 70% de tots els interins que treballen en la Funció Pública és dona. Aquesta proporció es repeteix en el sector privat. Segons les estadístiques del Servei Públic d'Ocupació, dels gairebé 1,58 milions de contractes d'interinitat que es van celebrar en 2015 el 70% es va fer a dones. A més, gairebé un milió té menys de 40 anys.</p> <hr class="spip" /> <p><strong>La justícia europea veta discriminar la indemnització entre temporals i fixos</p> <p>El tribunal reconeix també que els interins tenen dret a cobrar compensació en acabar el contracte</strong></p> <p>El Tribunal de Justícia Europeu ha sacsejat els fonaments de la normativa laboral espanyola. Defensa que la indemnització a treballadors amb contractes indefinits i temporals no ha de ser diferent només per aquest motiu. Ara els primers en acabar el seu contracte cobren l'equivalent a un sou de 20 dies per any treballat; els segons perceben 12 dies per any o res si són interins. La decisió dels jutges comunitaris estableix que els interins tenen dret a percebre una compensació en rescindir el seu contracte. Però l'argumentació del tribunal va més enllà i defensa que les indemnitzacions per acomiadament han de ser iguals per a tots, tret que hi hagi “raons objectives”, i d'aquestes últimes exclou el fet de ser indefinit o no.</p> <p>El Ministeri de Defensa va contractar com a interina Ana de Diego per primera vegada el febrer del 2003 per cobrir un lloc de treball que li corresponia a una alliberada sindical. Nou anys després la treballadora va perdre la seva ocupació. El decret de retallades del juliol del 2012, que va reduir dràsticament el nombre d'alliberats sindicals, va tenir com a conseqüència que Ana va perdre el seu lloc de treball l'1 d'octubre d'aquell any. Dies després va acudir als tribunals. En primera instància va perdre, però va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va suspendre el procés i va elevar quatre qüestions judicials a la justícia europea.</p> <p>La resposta del tribunal comunitari no deixa lloc a dubtes: la legislació espanyola contradiu una directiva europea perquè “el fet que aquest treballador [en referència a Ana de Diego] hagi prestat els seus serveis en virtut d'un contracte d'interinitat no pot constituir raó objectiva que permeti justificar la negativa al fet que aquest treballador tingui dret a l'esmentada indemnització”.</p> <p>A pesar que aquest raonament ve motivat per una demanda contra Defensa, la norma comunitària a la qual fa referència el text del Tribunal europeu no estableix diferències entre el sector públic i el privat. Aquesta és una diferència bàsica respecte de les altres dues respostes sobre treballadors temporals del mateix dia de la setmana passada, el 14 de setembre.</p> <p>Això suposa un dur cop a l'Estatut dels Treballadors, que estableix que la finalització dels contractes d'interinitat —tampoc els de formació— no donen dret a percebre indemnització quan s'acaben. En canvi, altres contractes temporals sí comporten una compensació en finalitzar (12 dies per any treballat). És el cas dels d'obra o servei i dels de circumstàncies de la producció, que porten aparellada una indemnització.</p> <p>Però la lectura completa de la resposta prejudicial va més enllà. En l'argumentació s'afirma amb nitidesa que per fer distincions en les condicions laborals –entre les quals inclou de forma expressa la indemnització per acomiadament– han d'existir “raons objectives” que ho justifiquin. I aclareix: “El concepte de ‘raons objectives', en el sentit de la clàusula 4, apartats 1 o 4, de l'Acord marc [en referència a la directiva europea en la qual assenta la seva sentència], no permet justificar una diferència de tracte entre treballadors amb contracte de durada determinada i treballadors fixos pel fet que aquella estigui prevista per una norma nacional general i abstracta, com una llei o un conveni col·lectiu”.</p> <p>Sí que obre la diferència de tracte sobre la base d'aquestes “raons objectives” no perquè així ho contempla la llei o un conveni, sinó per “l'especial naturalesa de les tasques per la realització de les quals se celebren els contractes de durada determinada” o per “un objectiu legítim de política social”.</p> <p>Basant-se en aquesta argumentació, i que un altre tipus de contractes temporals tenen indemnització, els jutges europeus responen que el treballador acomiadat pel Ministeri de Defensa té dret a percebre indemnització.</p> <p>Però la resposta del Tribunal no es va limitar només a aquest cas, ja que ara ha de ser tinguda en compte pels jutges espanyols. Els treballadors temporals tenen dret a percebre una indemnització de 20 dies per any, sense necessitat que el seu contracte sigui fraudulent. Això afecta gairebé quatre milions de treballadors i treballadores.</p> <p><i>* Notícia extreta del diari El País</i></p> <hr class="spip" /> <p><strong>La Justícia europea capgira el sistema d'interins del sector públic</p> <p>Una sentència suggereix que els interins que cobreixen places de funcionaris i que encadenin contractes temporals fraudulentament han de ser considerats indefinits no fixos</strong></p> <p>Tres sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea acaben de posar cap per avall el sistema d'interinitat que utilitzen les administracions públiques per cobrir moltes places. Els veredictes europeus arriben a diverses conclusions: l'administració espanyola abusa de les contractacions temporals, la llei espanyola ha d'incloure més elements dissuasius per evitar aquesta temporalitat, i els funcionaris interins que encadenin fraudulentament aquest tipus de contractes poden ser considerats treballadors indefinits no fixos.</p> <p>Per parts. A les administracions públiques hi ha treballadors que cobreixen vacants de funcionaris o de personal laboral de forma interina. La jurisprudència dels jutjats socials deixava clar que, en el cas del personal laboral, quan es produïa un encadenament de contractes temporals que excedia la llei aquesta persona adquiria la categoria d'indefinit no fix. És a dir, era un treballador indefinit que mantenia la seva plaça fins que es convoqués una oferta pública d'ocupació per cobrir-la.<br class='autobr' /> No obstant això, això no era així en el cas dels interins que cobrissin una plaça de funcionari. En teoria funcionaven els mateixos límits a la temporalitat però les administracions sempre se'ls han saltat perquè els jutjats del contenciós administratiu [que són els que resolen els casos que tenen a veure amb l'administració, inclosos els que afecten el seu personal] no deien aquesta interpretació.</p> <p>El pronunciament europeu canvia això i ve a dir que no pot existir discriminació entre els interins del personal laboral i els que cobreixen vacants de funcionaris. El que diu el TJUE és que caldrà resoldre de manera similar aquestes dues situacions. És a dir, que les persones que de forma interina cobreixin una vacant de funcionari i hagin encadenat contractes temporals fraudulentament haurien de ser considerats treballadors indefinits no fixos.</p> <p>Els efectes d'aquest pronunciament es poden estendre als interins que ocupen places en la sanitat, l'educació, la justícia o en qualsevol àmbit de les administracions públiques. És una oportunitat per acabar amb la precarització de l'ocupació pública. Cal que els afectats aprofitin l'oportunitat i demandin.</p> <p><i>* Notícia extreta de eldiario.es</i></p></div> Ara és el moment de recuperar drets laborals http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12114 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12114 2016-09-24T17:00:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Comunicats Crisi Situació econòmica Legislació <p>RECUPERAR DRETS LABORALS Ara és el moment!<br class='autobr' /> El Tribunal de Justícia de la U€, en diverses sentències recents, ha posat en escac a polítics, empresaris i sindicats, referent a Drets Laborals violats i desposseïts de les persones assalariades per les legislacions laborals de l'estat espanyol.<br class='autobr' /> Els dos drets violats i desposseïts, tenen a veure amb la desigualtat i la discriminació, tant al moment de la contractació com en la indemnització a la finalització dels contractes.<br class='autobr' /> El primer dret violat per la (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique6" rel="directory">Actualitat</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH116/arton12114-05ee6.jpg" width='150' height='116' /> <div class='rss_texte'><p><strong>RECUPERAR DRETS LABORALS<br class='autobr' /> Ara és el moment!</strong></p> <p>El Tribunal de Justícia de la U€, en diverses sentències recents, ha posat en escac a polítics, empresaris i sindicats, referent a Drets Laborals violats i desposseïts de les persones assalariades per les legislacions laborals de l'estat espanyol.</p> <p>Els dos drets violats i desposseïts, tenen a veure amb la desigualtat i la discriminació, tant al moment de la contractació com en la indemnització a la finalització dels contractes.</p> <p>El primer dret violat per la legislació espanyola ve d'antic: ja l'Estatut dels Treballadors de l'any 80 permetia la contractació temporal, sempre que hi hagués causa. La Reforma bestial del PSOE del 84 constitueix la discriminació en origen a l'hora de la contractació, descausalitzant el contracte temporal i permetent el massiu frau de llei empresarial: qualsevol contracte temporal (obra, servei, circumstàncies de la producció, fomento ocupació, etc., etc.) val legalment per a treballs que són permanents. Totes les Reformes Laborals a posteriori, no han fet sinó aprofundir en aquesta il·legalitat i injustícia per més del 92% de les persones que són contractades de “forma temporal” al llarg de l'any, sobre una mitjana de 15 milions de contractes anuals.</p> <p>El Tribunal de Justícia de la U€, en el supòsit d'una treballadora contractada temporalment durant molts anys en l'Administració Pública (Sanitat), considera que l'estat espanyol està violant el dret comunitari, en cobrir un lloc permanent, amb un contracte temporal. La lectura és molt senzilla, de sentit comú i de justícia social: fer paranys en les contractacions no és sinó una manera violenta de rebaixar els costos laborals i violar el dret fonamental a l'ocupació.</p> <p>El segon dret violat, el pagament d'indemnitzacions menors a les persones assalariades de manera temporal, és tan antic com l'Estatut dels Treballadors i les posteriors legislacions, igual que en la contractació temporal en clar frau de llei, la qual cosa han fet és fer permanent la DISCRIMINACIÓ i fer fallida la igualtat de drets de les persones assalariades, per establir la divisió entre les persones treballadores i enfrontar-les unes contra altres.</p> <p>El “negoci brut per l'empresariat, tant públic com a privat”, és una ganga, ja que l'evolució en la contractació temporal fraudulenta és meteòrica en certes fases de l'economia a l'estat espanyol. L'última fase de la “estafa social” la trobem en l'evolució de la contractació des del 2012: de 7,8 milions de contractes en aquest any, hem passat a 11,3 milions en el 2016 , solament en 7 mesos.</p> <p>Aquesta contractació, en més d'un 92% és temporal, i la durada mitjana dels contractes en caiguda lliure: si en el 2007es trobava en 80,5 dies, en el 2016 a juliol, aquesta durada mitjana es troba en 50,9 dies.</p> <p>La precarietat és molta, però encara no ha tocat fons: en el 2007 es van signar en els set primers mesos de l'any 11 milions de contractes, però teníem una població ocupada de 17 milions i resulta que, en els 7 primers mesos del 2016, s'han signat 11,3 milions de contractes i això que la població ocupada són gairebé 2 milions menys.</p> <p>I aquesta precarietat “normalitzada”, s'ha estès com a bassa d'oli en tots els sectors. Del sector clàssic de la construcció, quan en el 2007 ocupava a gairebé 3 milions de treballadors (homes sobretot) i més del 60% eren temporals, hem passat a una temporalitat/precarietat al sector clàssic de l'ocupació “fixa”. La indústria, on la durada mitjana dels seus contractes s'ha enfonsat: d'una mitjana de 160 dies en aquestes dates, a 57 dies a juliol 2016.</p> <p>Sectors clàssics d'explotació/precarietat com l'Hostaleria, han augmentat la intensitat del dolor i l'absència de drets: si en els set primers mesos de l'any 2007 es van signar 1,05 milions de contractes, tenint ocupades/empleades 1,1 milions de persones assalariades, en el mateix període de 2016, és a dir, els set primers mesos, s'han subscrit 2,3 milions de contractes i la seva població ocupada solament és d'1,3 milions, és a dir 200.000 més que en el 2007.</p> <p>Inestabilitat, vulnerabilitat, precarietat, sobreexplotació… són tots elements consubstancials pel 90% de tota la nova contractació i, alhora, és la “base política” perquè pocavergonyes, corruptes i la immensa majoria de l'empresariat, segueixin cavant la tomba dels drets laborals i polítics de la majoria social.</p> <p>Ara es tracta de RECUPERAR aquests Drets: el Dret a ser contractats i contractades amb contractes fixos per a llocs de treball permanents, tant al mercat públic, com en el privat, i el Dret a ser tractats i tractades sense diferències a l'hora d'indemnitzar la pèrdua del lloc de treball.</p> <p><strong>Secretariat Permanent Comitè Confederal CGT</strong></p></div> Dues treballadores del Metro guanyen demandes a TMB per vulneració del dret a jornades reduïdes http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12113 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12113 2016-09-24T11:36:20Z text/html ca Coordinació del Catalunya Mobilitzacions laborals Justícia Transports i Comunicacions Barcelonès <p>Dues treballadores del Metro de Barcelona guanyen sengles demandes contra TMB per vulneració de drets, després d'haver estat relegades en l'escalafó per tenir jornada reduïda<br class='autobr' /> Al febrer de 2015 l'a Direcció del Metro va decidir que totes aquelles persones amb jornada reduïda per guarda legal que tenien concedit un horari fora del seu torn assignat passarien a la cua de l'escalafó. Ara any i mig més tard la sala 13 del jutjat social dicta sentència favorable a aquestes companyes, ja que en cap cas poden (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique10" rel="directory">Notícies</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton12113-3fcfd.jpg" width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Dues treballadores del Metro de Barcelona guanyen sengles demandes contra TMB per vulneració de drets, després d'haver estat relegades en l'escalafó per tenir jornada reduïda</strong></p> <p>Al febrer de 2015 l'a Direcció del Metro va decidir que totes aquelles persones amb jornada reduïda per guarda legal que tenien concedit un horari fora del seu torn assignat passarien a la cua de l'escalafó. Ara any i mig més tard la sala 13 del jutjat social dicta sentència favorable a aquestes companyes, ja que en cap cas poden veure's perjudicades pel fet de sol·licitar una jornada reduïda.</p> <p>Àdhuc amb Joaquím Forn com a president de TMB i recentment entrat Marc Grau com a Director de Metro, la Direcció de l'àrea de les persones (llavors amb Carmen Macías al capdavant) i de l'àrea de l'operació (amb Alejandro Egea com a responsable) van decidir que per forçar al Comitè d'empresa a signar un pacte, pel qual fos obligatori partir les vacances i així disminuir la contractació estival, totes les jornades reduïdes que estiguessin treballant en un torn diferent a l'assignat passarien a la cua de l'escalafó a l'hora de sol·licitar els miniperíodos (l'excés de jornada se'ns acumula en dies de festa que cal gaudir junts en períodes preestablerts i que s'assignen per antiguitat).</p> <p>Una vegada comès l'atropellament van tenir la cara dura d'oferir arreglar-ho a canvi de signar aquest pacte. Lògicament el Comitè no va accedir a tal xantatge.</p> <p>Al maig de 2015 aquestes dues companyes, afiliades a CGT, van interposar demanda per poder recuperar els drets que la Direcció de Metroe els havia segrestat. Van arribar les eleccions municipals i després de la victòria electoral de Barcelona En Comú van creure que un fet com aquest, que afecta majoritàriament a mares treballadores, seria esmenat pels nous responsables de TMB.</p> <p>Res més lluny de la realitat. En assumir Mercedes Vidal el càrrec de presidenta de TMB i Enric Canyes el de Conseller Delegat han seguit una política, com a poc, continuista de l'etapa convergent sobre les reduccions de jornades per guarda legal d'un menor, ja que actualment es posen més traves per triar horari de treball.</p> <p>La política continuista de Barcelona en Comú</p> <p>El canvi de responsables a l'àrea de Direcció de les Persones i la Direcció de l'Operació, amb els nomenaments de Mireia Clua i Jordi Mitjà no va suposar cap canvi en les polítiques de conciliació familiar i laboral. La primera perquè és una titella en mans del director de Metro, Marc Grau, incapaç de prendre una decisió que no li sigui ordenada per uns altres, amb falta de capacitat i d'iniciativa per solucionar problemes. El segon, perquè segurament va ser copartícep d'aquesta decisió, i està més preocupat per veure com redueix encara més la plantilla del metro.</p> <p>Cap dels esmentats anteriorment assumirà la responsabilitat d'haver estat relegant en l'escalafó a aquestes companyes. En el cas d'una d'elles va veure desaparèixer la seva antiguitat de 17 anys en l'empresa d'un cop de ploma, gràcies al capritx d'alguns que segurament no tinguin problemes de conciliació familiar i laboral. Cap d'aquestes companyes veuran esmenat el greuge comès en aquests 2 anys en l'assignació d'aquests miniperíodos. Lamentablement la sentència només fa esment al “dret” i per tant és a partir d'ara que hauran de ser assignades correctament.</p> <p>És menyspreable que des de Barcelona En Comú no hagin volgut entrar en aquest tema a cap moment. De tots és sabut que Mercedes Vidal solament es mou a cop de titular mediàtic i amb foto pel mitjà. Si és per foto podíem haver-nos fet una. El consistori ni a través de la Regidora de movilitat i presidenta de TMB, ni a través de Laura Pérez, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, també coneixedora del cas, van voler intercedir. Des de l'ajuntament van preferir donar llibertat d'acció al neoliberal Grau.</p> <p>Ara falta saber si TMB exercirà el seu legítim dret a recórrer la sentència. És possible que la “roja” de Mercedes Vidal vulgui presentar aquest recurs, igual que va anunciar el recurs als serveis mínims de les vagues de juny. Si és així, l'ambientòloga “comunista” haurà aconseguit tota una fita. Voler limitar el dret de vaga i represaliar a aquelles que exerceixen el seu dret a conciliar vida familiar i laboral.</p> <p><i>* Article de Miguel Augusto publicat a izquierdadiario.es<br class='autobr' /> <a href="http://www.izquierdadiario.es/Dos-trabajadoras-del-Metro-ganan-demandas-a-TMB-por-vulneracion-de-derechos-a-jornadas-reducidas?id_rubrique=2653" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.izquierdadiario.es/Dos-trabajadoras-del-Metro-ganan-demandas-a-TMB-por-vulneracion-de-derechos-a-jornadas-reducidas?id_rubrique=2653</a></i></p></div> Els socorristes de les platges de Barcelona convoquen aturades a partir de l'1 d'octubre contra els incompliments de Pro-Activa Serveis Aquatics SL http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12111 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12111 2016-09-22T23:30:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Mobilitzacions laborals Barcelonès <p>ELS SOCORRISTES DE LES PLATGES DE BARCELONA, TREBALLADORS DE PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL, CONVOQUEN VAGA DE QUATRE HORES (DE 12 A 16 HORES) TOTS ELS DIVENDRES, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE.<br class='autobr' /> Ens veiem abocats a la vaga, després de fracassar la mediació en la Conselleria de Treball, per la negativa de l'empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics SL de dialogar amb els treballadors les diferències que sorgeixen, i per l'incompliment de la responsabilitat adquirida per part de (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH72/arton12111-d6d54.jpg" width='150' height='72' /> <div class='rss_texte'><p><strong>ELS SOCORRISTES DE LES PLATGES DE BARCELONA, TREBALLADORS DE PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL, CONVOQUEN VAGA DE QUATRE HORES (DE 12 A 16 HORES) TOTS ELS DIVENDRES, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE.</strong></p> <p>Ens veiem abocats a la vaga, després de fracassar la mediació en la Conselleria de Treball, per la negativa de l'empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics SL de dialogar amb els treballadors les diferències que sorgeixen, i per l'incompliment de la responsabilitat adquirida per part de l'Ajuntament de Barcelona que es farien reunions a tres bandes on parlar les discrepàncies que sorgissin, espaiant-les tant en el temps que limiten l'eficàcia de les mateixes.</p> <p>El passat mes de març es va arribar a un acord amb l'Ajuntament, on es van comprometre a mantenir els llocs de treball dels socorristes de les platges de Barcelona, les seves condicions laborals i econòmiques; l'empresa Pro-activa propietat d'Oscar Camps, interpreta el precari conveni d'instal·lacions esportives que ens regeix, realitzant uns càlculs en els quals la jornada màxima anual que consta en el mateix, 1752 hores, seria superada en 140 hores sumant un total de 1892 hores. Tot això realitzant el càlcul de la jornada d'una manera retorçada i que no s'utilitza en la legislació laboral.</p> <p>En el plec de l'Ajuntament de Barcelona per a la concessió de la gestió de les platges s'augmentava una hora al dia a les platges la presència de socorristes, passant de 9 hores a 10 la jornada diària dels socorristes o ben havien d'acceptar que els apliquessin la jornada partida amb el consegüent perjudici per a la conciliació familiar.</p> <p>Donada la conflictiva situació i per la forma tardana que ha començat aquesta temporada (havia de començar al març i va començar al maig), per donar cobertura i garantir la seguretat a les nostres platges, decidim realitzar la jornada continuada. Cal aclarir que l'empresa paga aquest excedent d'hores com a ordinàries i no com a extraordinàries, estem en contra de realitzar hores extres, però volem que es comptabilitzin aquestes hores que excedeixen la jornada diària, en jornades de treball completes en finalitzar els contractes.</p> <p>L'empresa i l'Ajuntament també incompleixen la legislació quant a prevenció de riscos laborals, les cadires des de les quals es realitzen les vigilàncies a la platja, propietat de l'Ajuntament, no són ergonòmiques i l'empresa tampoc ha facilitat tots els EPIs (Equips de Protecció Individual) que hauria d'haver facilitat i algun dels que ha facilitat com les ulleres de sol no serveixen per a la comesa que tenen ja que recomanen que s'utilitzin 1 hora diverses vegades a les setmana.</p> <p>Des de la CGT no anem a discutir la labor humanitària que realitza Oscar Camps amb els refugiats de l'ONG Proactiva Open Arms, però no és acceptable el comportament de Pro-Activa Serveis Aquàtics SL amb els treballadors. La falta de diàleg com a política empresarial solament denota la seguretat i protecció per part d'una classe política, que ineficaç a solucionar la crisi humanitària dels qui fugen de la guerra, deixen en mans de les ONGs temes de vital importància i que afecten a milions de persones, no podent moralment exigir-los a posteriori que actuïn de determinada manera en les seves empreses.</p> <p>La CGT exigeix que es compleixin els acords pactats, unes condicions laborals/econòmiques dignes i es garanteixi la salut dels treballadors en aquest sector tan precaritzat.</p> <p><strong>CGT Socorristes Barcelona</strong><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/SocorristasBCN" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/SocorristasBCN</a><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/socorristasbarcelona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/socorristasbarcelona</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Els socorristes de les platges de Barcelona anuncien vaga parcial els caps de setmana a partir d'octubre</p> <p>El sindicat CGT denuncia que no es compleixen les condicions que la subrogació del personal a l'empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics</strong></p> <p>Els socorristes de les platges de Barcelona, que fa uns mesos van protagonitzar una llarga protesta per fixar les condicions de la seva subrogació, han convocat ara una vaga de quatre hores per dia, tots els divendres, dissabtes i diumenges a partir de l'1 d'octubre vinent, segons ha comunicat en una nota pública el sindicat CGT.</p> <p>Els treballadors afirmen que la convocatòria de vaga es produeix després d'haver fracassat una reunió de mediació convocada pel departament de Treball amb l'empresa concessionària del servei: Pro-Activa Serveis Aquàtics SL. A més, el sindicat afirma que la falta d'acord es produeix també per la <a href="http://diaritreball.cat/lajuntament-es-compromet-a-garantir-tots-els-llocs-de-treball-dels-socorristes-de-barcelona/" class='spip_out' rel='external'>falta de compromís del consistori de Barcelona en relació amb els acords que van permetre la subrogació dels treballadors que anteriorment feien el servei de salvament per a la Creu Roja</a>.</p> <p>El març passat es va arribar a un acord amb l'ajuntament de Barcelona que suposava el manteniment dels llocs de treball dels socorristes de les platges de Barcelona. També implicava mantenir les seves condicions laborals i econòmiques, afirma CGT. Però, l'empresa Pro-Activa, propietat d'Òscar Camps, que va rebre el guardó de Català de l'any, “interpreta el precari conveni d'instal·lacions esportives que ens regeix, realitzant uns càlculs en què la jornada màxima anual que hi consta, 1.752 hores, seria superada en 140 hores arribant fins a 1. 892 hores. Tot això realitzant el càlcul de la jornada d'una manera injusta i que no s'utilitza en la legislació laboral”, afirma.</p> <p>Altres elements que susciten la queixa dels socorristes són que “en el plec de l'Ajuntament de Barcelona per a la concessió de la gestió de les platges s'augmentava que hi hauria la presència dels socorristes a les platges una hora més al dia, passant de 9 hores a 10 la seva jornada diària . A canvi havien d'acceptar que els apliquessin la jornada partida amb el consegüent perjudici per a la conciliació familiar” afirmen. Per compensar aquest escreix de treball, els socorristes van decidir realitzar la jornada continuada. Les hores de més no es cobren com a extraordinàries sinó com a ordinàries, explica el comunicat.</p> <p>A més, les queixes que fonamenten la convocatòria de vaga afecten també aspectes com la seguretat a la feina i el material amb el qual han de fer la feina els socorristes.</p> <p><i>* Diari del Treball<br class='autobr' /> <a href="http://diaritreball.cat/socorristes-platges-barcelona-anuncien-vaga-parcial-caps-setmana-partir-doctubre/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://diaritreball.cat/socorristes-platges-barcelona-anuncien-vaga-parcial-caps-setmana-partir-doctubre/</a></i></p></div> La llei mordassa arriba a la UAB per participar a la vaga del passat 18 de maig http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12112 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12112 2016-09-22T23:00:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Mobilitzacions laborals Antirepressió Justícia Universitats Ensenyament Ensenyament Vallès Occidental <p>Aquest dimarts 20 de setembre dues companyes de la secció sindical de CGT-UAB han rebut una multa per la seva participació a la vaga de professorat i investigadors/es que el nostre sindicat va convocar el passat 18 de maig a la UAB contra els intents d'acomiadaments de professorat que en aquell moment volia dur a terme l'equip de govern.<br class='autobr' /> A la denuncia es considera a la Marta i l'Ermengol com a “organitzadores o promotores” de la concentració i posterior manifestació que vàrem dur a terme la (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot63" rel="tag">Antirepressió</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot119" rel="tag">Universitats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot12" rel="tag">Vallès Occidental</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH100/arton12112-ef331.jpg" width='150' height='100' /> <div class='rss_texte'><p>Aquest dimarts 20 de setembre dues companyes de la secció sindical de CGT-UAB han rebut una multa per la seva participació a la vaga de professorat i investigadors/es que el nostre sindicat va convocar el passat 18 de maig a la UAB contra els intents d'acomiadaments de professorat que en aquell moment volia dur a terme l'equip de govern.</p> <p>A la denuncia es considera a la Marta i l'Ermengol com a “organitzadores o promotores” de la concentració i posterior manifestació que vàrem dur a terme la secció sindical de la CGT UAB. La Marta i l'Ermengol son delegades sindicals i membres de la secció des de fa anys, així com també del secretariat permanent de CGT Catalunya, sindicat al que l'escrit rebut qualifica de “associació antisistema” en una frase que sembla una declaració d'intencions. En el text de la multa s'especifica també que l'expedient s'instrueix seguint la llei orgànica 24/2015 més coneguda com a “llei mordassa”. Aquesta llei ha estat àmpliament denunciada com una llei repressiva per atemptar contra les llibertats individuals i col·lectives bàsiques ja que restringeix el dret de associació, reunió i manifestació. La política repressiva de l'estat contra els col·lectius que lluitem pels nostres drets arriba de nou a la UAB. I en aquest cas la llei mordassa del Govern del Partit Popular és utilitzada pel Departament d'Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, contra qui entrem en la seva categoria de “antisistema”, perquè mantenim la lluita sindical i les posicions de dissidència</p> <p>Des de la secció sindical de CGT UAB denunciem aquest nou atac repressiu que se suma als que estem vivint els últims mesos. Aclarim que no acatarem aquesta multa rebuda per l'acció sindical que hem fet, fem i seguirem fent i advertim als cossos repressius de l'estat així com a tots els elements dels quals hem rebut atacs, pressions i amenaces que estan perdent el temps si pretenen que ens aturem. Ens reafirmem en el nostre compromís amb la lluita de les treballadores mitjançant l'acció directa, l'autogestió i el suport mutu. Un cop més, si ens toquen a una ens toquen a totes.</p> <p><strong>Secció Sindical CGT UAB</strong><br class='autobr' /> <a href="https://cgtuab.wordpress.com/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://cgtuab.wordpress.com/</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/cgt_uab" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgt_uab</a><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/CGTUAB/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CGTUAB/</a></p></div> La Generalitat decreta uns serveis mínims abusius a la vaga de Contact Center impedint el dret de vaga http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12110 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12110 2016-09-22T22:30:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Mobilitzacions laborals Barcelonès Transports i Comunicacions <p>LA GENERALITAT DE CATALUNYA IMPLANTA UN 100% DE SERVEIS MÍNIMS I IMPEDEIX EL DRET DE VAGA DE LES TREBALLADORES DE CONTACT CENTER<br class='autobr' /> Les vagues parcials es realitzen els dies 22 i 29 de Setembre del 2016 amb aturades en els diferents torns de treball:00. A 02,00 HORES; DE 10,30 A 12,30 HORES; DE 16,30<br class='autobr' /> El 6 D'OCTUBRE VAGA DE 24 HORES<br class='autobr' /> El 22 de Setembre, i el següent dijous 29, els i les treballadores del sector de Contact Center (abans Telemarketing) estan convocades a uns aturades de 2 hores per (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton12110-9e013.jpg" width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><p><strong>LA GENERALITAT DE CATALUNYA IMPLANTA UN 100% DE SERVEIS MÍNIMS I IMPEDEIX EL DRET DE VAGA DE LES TREBALLADORES DE CONTACT CENTER</strong></p> <p>Les vagues parcials es realitzen els dies 22 i 29 de Setembre del 2016 amb aturades en els diferents torns de treball:00. A 02,00 HORES; DE 10,30 A 12,30 HORES; DE 16,30</p> <p>El 6 D'OCTUBRE VAGA DE 24 HORES</p> <p>El 22 de Setembre, i el següent dijous 29, els i les treballadores del sector de Contact Center (abans Telemarketing) estan convocades a uns aturades de 2 hores per torn i una propera de 24 hores pel 6 d'Octubre.</p> <p>Davant aquestes convocatòries, la Generalitat de Catalunya ha emès l'ordre on s'estableixen els serveis mínims, dictaminant uns serveis mínims del 100% dels treballadors per als serveis d'emergències, d'urgències, de protecció civil i d'avaries de gas, aigua i electricitat.</p> <p>Aquesta secció sindical vol denunciar públicament el que considera una greu lesió al dret de vaga dels treballadors i les treballadores que formen part d'aquest sector.</p> <p>En primer lloc, creiem que la Generalitat, que és la principal client d'aquests serveis, no pot ser la que determini quins han de ser els serveis mínims. I més quan la responsable d'emetre aquestes ordres ha estat alliberada per un sindicat i sap perfectament que decretar el 100% de serveis mínims vulnera greument el dret de vaga. Només fa falta buscar per les xarxes socials per veure les seves posicions sobre els serveis mínims abans de ser consellera, fet que podria considerar-se com a prevaricació.</p> <p>És contradictori que la mateixa Generalitat en el plec de condicions d'aquests serveis no estableixi que es tenen d'atendre normalment el 100% de les trucades però que, quan hi ha una vaga, sí fa falta. La Generalitat de Catalunya únicament considera aquests serveis com a “essencials” quan hi ha convocada una vaga. Per contra, no considera aquests serveis com a essencials quan:</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Externalitza els serveis<br /><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Convoca els concursos per licitar els contractes<br /><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> No garanteix el manteniment dels drets dels treballadors en el plec de condicions<br /><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> No garanteix que la qualificació professional dels treballadors sigui l'adequada segons la pròpia llei.<br /><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> La retribució mitjana del sector és de 700€ mensuals.<br /><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Cada canvi de contractista implica una pèrdua de l'antiguitat dels treballadors.<br /><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Existeix una manca evident de formació als treballadors<br /><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> La prevenció de riscos laborals és clarament deficient</p> <p>Aquests serveis són tan importants per la Generalitat que, per exemple, en un dels centres on s'atenen les trucades del 112, hi ha una plaga de mosquits i l'única acció realitzada ha estat la de facilitar, a la majoria dels treballadors, una polsera repel·lent de mosquits.</p> <p>Des de la CGT a Atento Barcelona considerem intolerable que la Generalitat parli de serveis essencials alhora que manté aquestes condicions i que, a més, quan els treballadors s'organitzen per fer-li front, els imposi serveis mínims del 100% per impedir un dret tan bàsic i fonamental com és el dret de vaga</p> <p>En anteriors convocatòries, la Generalitat es limitava a ordenar serveis mínims per a «el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis». D'aquesta forma, la Generalitat li passava la patata calenta a l'empresa, que era qui establia que «el personal estrictament necessari» era el 100%. Aquesta pràctica, com han establert diferents resolucions judicials emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'última de les sentències rebuda fa menys d'1 mes, vulnera el dret de vaga i la llibertat sindical de la CGT.</p> <p>Així doncs, el que fa ara la Generalitat és establir directament els serveis mínims del 100%. Concretament, aquesta és la segona vegada que ho fa. Des de la CGT ja vam interposar un Contenciós Administratiu en la primera ocasió i ho tornarem a fer en aquesta segona.</p> <p>Però això, no ens detindrà. EL SECTOR DE CONTACT CENTER EN LLUITA</p> <p><strong>Secció Sindical CGT Atento Barcelona</strong><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/cgtatento_bcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtatento_bcn</a><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/Secci%C3%B3n-Sindical-CGT-Atento-Barcelona-790015344416776/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/Secci%C3%B3n-Sindical-CGT-Atento-Barcelona-790015344416776/</a></p></div> Un micromecenatge solidari permet substituir el cotxe incendiat del secretari general de la CGT de Catalunya http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12109 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12109 2016-09-22T06:07:52Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Solidaritat Comunicats Anunci Portada <p>Un micromecenatge solidari permet substituir el cotxe incendiat del secretari general de la CGT de Catalunya<br class='autobr' /> Un grup de treballadores, activistes i militants de sectors amplis de l'espectre social i sindical ha posat en marxa un projecte de micromecenatge per fer arribar una nova furgoneta al secretari general de la CGT de Catalunya. Cal recordar que l'anterior va ser incendiada la matinada del passat dilluns 19 de setembre.<br class='autobr' /> En només 4 hores i mitja s'han assolit els 4000€ necessaris, gràcies (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot94" rel="tag">Anunci Portada</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton12109-24a20.jpg" width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Un micromecenatge solidari permet substituir el cotxe incendiat del secretari general de la CGT de Catalunya</strong></p> <p>Un grup de treballadores, activistes i militants de sectors amplis de l'espectre social i sindical ha posat en marxa un projecte de micromecenatge per fer arribar una nova furgoneta al secretari general de la CGT de Catalunya. Cal recordar que l'anterior va ser incendiada la matinada del passat dilluns 19 de setembre.</p> <p>En només 4 hores i mitja s'han assolit els 4000€ necessaris, gràcies a les petites aportacions de més d'un centenar de persones solidàries. Tota quantitat que no sigui necessària per a un nou vehicle serà feta servir per a la campanya del cas 'Som 27 i més'.</p> <p>Des de la CGT de Catalunya volem agrair aquesta nova mostra de solidaritat de la classe treballadora catalana. Ens omple d'orgull formar part d'un teixit viu i combatiu que es posa en marxa de forma tan carinyosa i decidida quan ens toquen a una. El teixit que planta cara al poder a Can Vies, el que surt al carrer en alguna de les operacions Pandora, el que va posar contra les cordes a Movistar amb un huracà de solidaritat i compromís.</p> <p>I tant que hi ha alternativa al capitalisme, la construirem amb el ciment de companys i companyes que quotidianament aporten alegria i fermesa des dels centres de treball als carrers i espais autogestionats.</p> <p>A totes elles, us donem les gràcies des de la nostra organització, sabeu que podeu comptar amb nosaltres.</p> <p>Als feixistes que ens amenacen, a qui delata i criminalitza la nostra lluita pels drets de les treballadores i estudiants, al poder que ens intenta domesticar amb lleis mordassa i reformes laborals: Som i serem un malson creixent.</p> <p>Visca la classe treballadora!</p> <p><strong>Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya <br class='autobr' /> </strong><br class='autobr' /> 22 de setembre de 2016</p></div> Full informatiu CGT Seat Martorell setembre 2016 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12107 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12107 2016-09-21T09:40:14Z text/html ca Coordinació del Catalunya Metall Baix Llobregat Comunicats <p>RETORN A LA REALITAT<br class='autobr' /> A la tornada de les vacances, just abans d'entrar per la porta del primer dia, sempre pensem: "a veure quin nou invent ens trobem aquest any" ... I gran va ser la nostra sorpresa en veure que a l'agost l'empresa ha invertit quantitat, en minar els tallers de pantalletes de plasma i a col·locar estratègicament a les entrades de fàbrica unes plaques generadores d'energia que s'accionen amb cada trepitjada. Amb això ens deixen clar que aprofiten fins l'aire que respirem (i les (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot25" rel="tag">Baix Llobregat</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton12107-7e35f.jpg" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>RETORN A LA REALITAT</strong></p> <p>A la tornada de les vacances, just abans d'entrar per la porta del primer dia, sempre pensem: "a veure quin nou invent ens trobem aquest any" ... I gran va ser la nostra sorpresa en veure que a l'agost l'empresa ha invertit quantitat, en minar els tallers de pantalletes de plasma i a col·locar estratègicament a les entrades de fàbrica unes plaques generadores d'energia que s'accionen amb cada trepitjada. Amb això ens deixen clar que aprofiten fins l'aire que respirem (i les petjades). A més, amb el luxe d'afegir una frase de clar contingut subliminal: "TREPITJA FORT I COMENÇA EL DIA AMB ENERGIA". El de "TREPITJA FERM CAP A UN FUTUR SOSTENIBLE" sona més a una més que dubtosa rentada de consciència, després del frau dels motors dièsel de VW.</p> <p>Fa dos mesos ens van prendre el pèl amb la signatura d'un pobre conveni. Durant la "negociació" ens van dir que era un gran conveni i que a l'empresa no se li podia demanar més. Per invents del “tebeo” hi ha diners, però per millorar l'aire condicionat, rebaixar els ritmes de treball, reduir la jornada anual, crear noves línies de transport, escales mecàniques o per allò que SI redundi en un benefici real per als/les treballadors/es, mai hi ha diners. Després de la signatura del conveni hi va haver un compromís per part de l'empresa de reunir-nos per solucionar la problemàtica del transport a la zona nord. Seguim esperant data per a aquesta reunió.</p> <p>· Els nous models i les inversions que s'estan produint DEIXEN CLAR QUE SEAT I VW NECESSITEN MOLTES PRODUCCIONS EN ELS PROPERS ANYS.</p> <p>· Per això, l'adjudicació del Ateca a una planta txeca col·lapsada pels models de Skoda, el joc triler de Q3 versus A1 o les amenaces velades sobre SEAT Components, són només maniobres de la multinacional per augmentar la resignació de la plantilla i, possiblement , treure uns centenars de milions d'euros dels governs, per "mantenir l'ocupació".</p> <p>· Perquè les dades que hem obtingut, parlen d'un augment en les previsions de producció per 2017 de 15.000 cotxes. El nou Ibiza comença al febrer i la producció normal al maig. L'Ibiza SUV, entre juliol i octubre. La línia del Lleó manté produccions en 2017, amb pujades en alguns mesos. El Q3 preveu unes 114.000 unitats, més 5.600 CKD per Índia i el Brasil.</p> <p>· I si hi ha una necessitat tècnica de muntar les noves instal·lacions més robotitzades, que poden obligar a parar dies, l'ha de cobrir l'empresa amb dies d'aturada tècnica.</p> <p>· Sabem que la plantilla alemanya rebutja les maniobres de VW. Les assemblees, històricament plàcides, són conflictives i una part cada vegada més gran de la plantilla exigeix dimissions i conseqüències als dirigents del frau dels motors. Però sobretot, s'oposen a rebaixar les seves condicions i exigeixen reduir la jornada. La CGT exigim informació oficial i transparent de tot això.</p> <p><strong>TOTS/ES TREBALLADORS/ES, TOTS/ES DE SEAT!!</strong></p> <p>No ens cansarem de transmetre a la plantilla el nostre rebuig frontal davant les contractacions precàries.</p> <p>Mentre marxàvem feliçment de vacances, a altres / as els esperava un llarg mes d'incertesa.</p> <p>Un cop més els/les nostres companys/es d'ETT han patit les lamentables pràctiques que exerceix l'empresa, acollint-se a la lliure interpretació que fa de la llei. Mentre es justifiquen intentant fer-nos creure que no hi ha necessitat de més plantilla, veiem com els/les companys/es es van al carrer i altres nous/ves d'ETT, l'endemà, ocupen el seu lloc. L'empresa té ben après el guió davant les explicacions que exigim sobre aquesta insultant situació que ja s'allarga des de fa anys. Però la CGT no ens resignem a veure com mentre el lloc segueix estant aquí, "uns surten i altres entren..." persones amb què treballem colze a colze, als que la direcció els exigeix la màxima disponibilitat, el màxim esforç, la màxima qualitat , però no se'ls dóna l'oportunitat de tenir una feina estable en aquesta empresa "top employer". Persones amb noms i cognoms, amb fills, amb neveres que omplir, amb hipoteca, amb lloguer, amb despeses escolars, etc... que tenen de tot menys un contracte decent.</p> <p>Està més que demostrat que aquests/es companys/es son absolutament imprescindibles i exigim que passin TOTS/ES a plantilla SEAT i deixin de servir d'escuts humans amb l'eterna excusa d'hipotètics excedents de personal. La recent sentència del Tribunal Europeu que condemna la concatenació de contractes temporals en l'Administració, ens dóna la raó per seguir exigint.</p> <p><strong>SEAT ES SALTA ELS MÍNIMS PRINCIPIS DE CONVIVÈNCIA</strong></p> <p>Durant els últims mesos l'empresa ha demostrat el seu "tarannà". D'una banda ha signat una "Carta de Relacions Laborals" en què es compromet a complir amb la llei i tenir un ambient de diàleg, informació i fins a "cogestió". Però per altra ha modificat unilateralment, per mitjà de disposicions organitzatives, el règim disciplinari en matèria de sancions (ex: retirar el carnet de Seat a qui sigui sancionat uns dies d'ocupació i sou) i ha convertit la "voluntària i inofensiva" entrevista Feedback, en una eina per detectar "baixos rendiments" i prendre mesures contra aquestes persones.</p> <p>A la CGT no ens consta que s'hagi informat oficialment a cap sindicat. Per això hem enviat una nota a l'empresa, rebutjant aquesta forma d'actuar i exigint la retirada d'aquestes decisions. La plantilla ha de prendre bona nota que les voluntarietats que l'empresa ens presenta (entrevista feedback), tenen sempre segones intencions. La CGT ho vam avisar en el seu moment. Esperem que els altres sindicats coincideixin amb la CGT a no acceptar aquests canvis, que entenem inadmissibles.<br class='autobr' /> (<a href="http://www.cgtbarcelona.org/cgtseatmartorell/documents/pdf/Nota23-16_Cambios_disposiciones_organizativas.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>www.cgtbarcelona.org/cgtseatmartorell/documents/pdf/Nota23-16_Cambios_disposiciones_organizativas.pdf</a>)</p> <p><strong>COMITÈ INTERCENTRES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL</strong></p> <p>La setmana passada es va constituir el Comitè de Seguretat i Salut Intercentres del Grup SEAT, que com marca el conveni, es reunirà un cop l'any per tractar sobre aspectes generals.</p> <p>En aquesta reunió es va fer la presentació del CARS (Centre de Rehabilitació situat al costat de Serveis Mèdics Centrals de Fàbrica Martorell) que estarà totalment operatiu al gener i oferirà un seguit de serveis mèdics dels que fins ara no disposava la plantilla.</p> <p>Des de la CGT veiem positiu que s'ampliïn aquests serveis. Però vam manifestar la nostra crítica ja que a l'empresa es destinen pocs recursos a la prevenció i, en canvi, es destinen massa recursos a la reparació dels danys causats per la feina. No s'adapten els processos de treball a les persones si no a l'inrevés, el que fa que cada vegada més treballadors/es pateixin lesions implicant greus problemes als/les afectats/es, però també a la pròpia a l'empresa i a la societat.</p> <p>I no ho diem per caprici, les Memòries Sanitàries que publica l'empresa reflecteixen un nefast estat de salut de la plantilla. I encara que l'empresa intenta justificar que els seus informes tenen errors i hi ha menys malalties professionals, la realitat és tan alarmant que parla per si mateixa.</p> <p>Li recordem a l'empresa l'obligació d'adaptar els llocs de treball al personal amb perfils mèdics ja que aquest és el gran problema que hi ha a l'empresa. Els criteris mèdics i preventius han d'estar sempre per sobre dels criteris productius. La impactant notícia de la pujada d'un 76'5% d'accidents mortals i d'un 11,74% d'accidents laborals a Catalunya, ens obliga a tots/es a redoblar els esforços en matèria de prevenció i de seguretat i salut.</p> <p><strong>MAREA PENSIONISTA</strong></p> <p>El passat dia 12 de setembre, va tenir lloc una trobada de tota la Representació Social amb la Marea de Pensionistes. Aquest moviment ens va manifestar que persegueixen defensar i millorar les pensions públiques. Tota la RS va mostrar la necessitat d'unir esforços per a la defensa de les pensions i vam adquirir diversos compromisos. Des de CGT som conscients que estan retallant les pensions públiques i que són un dret generat durant tota la vida laboral que no se'ns pot treure.</p> <p>No és veritat que no hi hagi diners per a les pensions, quan hi ha diners per rescatar la banca, diners en paradisos fiscals, etc. L'objectiu del govern és convèncer els/les treballadors/es que quan es jubilin no hi haurà diners per a pensions públiques i que han de dipositar els seus estalvis en plans de pensions privats (us sona?).</p> <p>Les retallades en pensions han estat possibles gràcies a un cert consens social i polític. Els sindicats majoritaris que tenen representació en fons de pensions de diferents empreses, de milers de milions d'euros, han de prendre cartes en l'assumpte si no volen ser col·laboradors d'aquesta agressió. Per defensar el sistema PÚBLIC de pensions i contra la seva privatització, hem de sumar-nos i lluitar.</p> <p>20 de setembre de 2016</p> <p><strong>Secció Sindical CGT SEAT Martorell</strong><br class='autobr' /> <a href="http://www.cgtbarcelona.org/cgtseatmartorell" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>www.cgtbarcelona.org/cgtseatmartorell</a><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/pages/Cegete-Seat-Martorell/997870353573951" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cegete-Seat-Martorell/997870353573951</a><br class='autobr' /> @cgtseat</p></div> L'atac frontal al món del treball http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12087 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12087 2016-09-21T09:21:50Z text/html ca Coordinació del Catalunya Crisi Situació econòmica Economia <p>Amb quest article vull mostrar l'enorme descens salarial que està passant a tot Europa i molt en particular en els països perifèrics de l'Eurozona, incloent Espanya. L'article mostra també l'enorme extensió de la precarietat en els mercats de treball i la falsedat dels arguments adduïts per la Troica, pel Banc d'Espanya, la banca i la gran patronal, a favor d'aquest descens salarial, que està empitjorant enormement la situació econòmica d'aquests països.<br class='autobr' /> Una de les constants cantarelles del pensament (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique55" rel="directory">Articles opinió</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH108/arton12087-9ec4b.jpg" width='150' height='108' /> <div class='rss_texte'><p>Amb quest article vull mostrar l'enorme descens salarial que està passant a tot Europa i molt en particular en els països perifèrics de l'Eurozona, incloent Espanya. L'article mostra també l'enorme extensió de la precarietat en els mercats de treball i la falsedat dels arguments adduïts per la Troica, pel Banc d'Espanya, la banca i la gran patronal, a favor d'aquest descens salarial, que està empitjorant enormement la situació econòmica d'aquests països.</p> <p>Una de les constants cantarelles del pensament neoliberal promogut per la Troica i pels seus aliats-els governs conservadors, neoliberals i socioliberals de la Unió Europea-és que cal baixar els salaris per tal d'augmentar les exportacions i així sortir de la crisi. Com és d'esperar, els majors mitjans de difusió reprodueixen aquest missatge milers de vegades, en la seva campanya orientada a crear una opinió popular favorable a aquestes polítiques.</p> <p>La Comissió Europea ha anat publicant una sèrie de propostes, assenyalant la importància que baixin els salaris. Una cosa semblant ha passat amb el Fons Monetari Internacional i les seves recomanacions per sortir de la crisi. Constantment s'accentua que els salaris, i molt en particular els salaris dels països perifèrics de l'Eurozona (GIPS, Grècia, Irlanda, Portugal i Espanya) han estat pujant massa, la qual cosa ha causat o contribuït a que aquests països tinguin les grans dificultats que presenten.</p> <p>Per descomptat, tant el Banc Central Europeu com el Banc d'Espanya, així com la patronal bancària, han emfatitzat també que els salaris són massa alts, dificultant la recuperació econòmica. Per complementar aquesta llista, les grans empreses de l'IBEX-35 també han afegit la seva veu a aquest cor, instruint als successius governs espanyols perquè facin alguna cosa per forçar aquest descens salarial. I els governs Zapatero i Rajoy (aquest últim amb més intensitat que el primer) han estat seguint aquestes instruccions (que no estaven en els seus programes electorals, com tampoc estaven les retallades de despesa pública), aprovant tres reformes laborals el principal objectiu (mai explicitat ) era precisament reduir els salaris. I ho han aconseguit.</p> <p><strong>Han estat els salaris pujant massa?</strong></p> <p>Perquè pugui sostenir aquesta postura que els salaris han crescut massa, cal analitzar com aquests evolucionen en relació a la productivitat. Si aquesta última creix menys lentament del que creixen els salaris, llavors l'economia d'un país pot tenir un problema.</p> <p>Però si observem les dades (el que rarament es fa) es pot veure que en tots els països de la Unió Europea la productivitat, durant el període de la crisi iniciada el 2008, ha crescut més (ia Espanya molt més) que els salaris . Els únics països en què els salaris han crescut més que la productivitat han estat Alemanya (sí, Alemanya), França i Bulgària, tal com documenta Ronald Janssen en el seu article "European Wage Depression Since 1999", Social Europe Journal, (30.05. 14). Com a mitjana, a la Unió Europea, la productivitat ha crescut un 4,3% durant aquest període, mentre que els salaris han pujat només un 2,4%. En realitat, a Espanya els salaris han baixat, sent dels pocs països en què això ha passat. La gran majoria han vist incrementar els salaris, encara que menys que la productivitat.</p> <p>Però el que és interessant subratllar és que el mateix ha anat passant a la majoria de països de la Unió Europea durant el període anterior a l'inici de la crisi, és a dir, durant el període 1999-2008. Com a mitjana, la productivitat va créixer a la UE un 13% durant aquest període, mentre que els salaris van créixer només un 8%. A Alemanya, els salaris el 2008 eren un 2% més baixos que els existents el 1999. En aquest país, la diferència entre el creixement de la productivitat i el creixement salarial durant el període 1999-2008 va ser de 9 punts percentuals. A Espanya, va ser de 15 punts percentuals, a Grècia de 27 ia Polònia de 40.</p> <p>Mentrestant, la Comissió Europea continua insistint que els salaris són massa alts. A Bèlgica, Luxemburg i Itàlia s'està intentant que en els convenis col · lectius no es tingui en compte l'evolució de la inflació per ajustar els salaris. A França i Eslovènia, la Comissió està insistint que el salari mínim és massa alt. A Espanya, la Comissió Europea, mentre aplaudeix les mesures preses pel govern Rajoy (un dels governs més hostils als sindicats, amb les reformes laborals, fiscals i econòmiques que més han afavorit al món empresarial a costa del món del treball), continua insistint que baixin més els salaris, sent Espanya un dels països on han baixat més de la UE. Si a aquesta baixada de salaris se li afegeix el desmantellament de l'Estat del Benestar (que consisteix en el salari social) podem veure que estem vivint un atac en tota regla en contra del món del treball.</p> <p><strong>La fal·làcia dels arguments a favor de descens salarial: la suposada necessitat d'augmentar la competitivitat</strong></p> <p>L'argument utilitzat per justificar que es baixin els salaris és que aquesta baixada és necessària per tal que augmentin les exportacions i, ja que els països no poden baixar el valor de la moneda (en tenir l'euro), cal baixar els salaris ( el que s'anomena devaluació domèstica).</p> <p>Però la fal·làcia d'aquest argument es fa patent amb tota claredat quan es mira el percentatge que les exportacions suposen sobre tota l'activitat econòmica dels països. Doncs bé, aquest percentatge és baix. Com a mitjana, el percentatge del PIB que representen les exportacions a la UE és només d'un 17%, la qual cosa vol dir que el 83% de l'activitat econòmica no està lligat a les exportacions. No té sentit, doncs, que insisteixi que hagin de baixar els salaris d'aquest 83% de l'activitat econòmica que no té res a veure amb les exportacions.</p> <p>L'argument que s'utilitza per a justificar la baixada de salaris per tal que augmentin les exportacions és aplicable únicament i exclusivament al 17% de l'activitat econòmica, és a dir, al sector exportador, però no al 83%. (Per cert, fins i tot en aquest 17%, la competitivitat podria augmentar reduint els exuberants beneficis de les empreses exportadores i el valor de l'euro, sens dubte, excessiu).</p> <p><strong>Conseqüència de la baixada de salaris: la crisi de la demanda, del creixement del deute públic i l'establiment de la deflació</strong></p> <p>L'enorme reducció dels salaris ha estat la causa de la crisi econòmica actual, ja que ha creat un problema de demanda molt notable, causa de l'alentiment del creixement econòmic. Aquest descens de la demanda ha estat també la causa de l'actual deflació (és a dir, d'una inflació negativa) que presenta un enorme problema per a tota la població que està endeutada (que va haver de endeutar precisament com a resultat de la baixada de salaris). I el mateix passa amb el deute públic. La deflació dificulta el pagament del deute, tant públic com privat.</p> <p>La deflació (que és la baixada de la inflació a nivells negatius) elimina els efectes positius que la inflació suposa per als que deuen diners, ja que el que la inflació fa és que el deute que un ciutadà, una empresa o un Estat té amb els bancs sigui cada vegada menor. Si la inflació desapareix, vol dir que no es beneficia d'aquest efecte positiu de la inflació. Així, si un Estat té un deute del 200% del PIB i la inflació cau un 1% per any, aquest Estat haurà de pagar un 2% més cada any. Però una altra conseqüència d'aquesta desviació és l'estancament econòmic, resultat d'aquella manca de demanda causada pel descens salarial, creant-se un cercle viciós.</p> <p><strong>L'aparició del precari com a fenomen general</strong></p> <p>Però el problema no es limita només al descens dels salaris. Afecta també al deteriorament dels llocs de treball. Un fenomen nou i massiu de les economies als dos costats de l'Atlàntic Nord és el creixement d'una proporció de la població ocupada que mai té una feina fixa: sempre està treballant en situació molt temporal, passant d'un empresari a un altre, sense ni tan sols treballar per a una mateixa empresa que cobreixi, per exemple, la Seguretat Social. Aquest sector de la força laboral als EUA representa ja el 30% de tota la població ocupada (segons el GAO, Government Accountability Office of the US).</p> <p>És el tipus de contracte preferit per amplis sectors de la patronal, ja que paguen molt menys en salaris i beneficis, inclosa la Seguretat Social. Els salaris per a aquest tipus de treball són molt més baixos que els dels treballadors amb contracte fix i les seves prestacions són molt més limitades. Una situació semblant està passant a la UE i molt especialment en els països perifèrics de l'Eurozona (els països GIPS).</p> <p>Una altra dada important i summament preocupant és que aquest tipus de contracte precari afecta als EUA (segons GAO) a la gran majoria de tipus de treball existent i no es limita als treballs de baixa qualificació. Per exemple, un terç de tot el cos docent a les Universitats nord-americanes està en situació de precarietat, pagant-los moltíssim menys que als professors amb contracte fix. Aquest tipus de contractes ha anat substituint els fixos, constituint ia la majoria de nous contractes des de l'any 2001, tant als EUA com a la UE.</p> <p>Aquesta substitució ha estat fins i tot més accentuada durant aquests anys de crisi. La preferència per aquests treballadors per part dels empresaris és la seva flexibilitat, ja que poden ser acomiadats molt fàcilment, pagant-los menys. Les conseqüències de la predominança d'aquest tipus de treballadors són enormement negatives per a tota l'economia i són la causa de l'enorme deteriorament de la demanda, així com del col · lapse de la Seguretat Social, ja que les seves cotitzacions socials són molt menors que les dels treballadors fixos .</p> <p>És interessant notar que els mateixos economistes neoliberals que alertaven de l'impacte negatiu que la Transició demogràfica tenia en la viabilitat de la Seguretat Social estan donant suport a les polítiques que estan destruint les fonts de finançament de la Seguretat Social. Així de clar.</p> <p><i>* Article de Vicenç Navarro, politòleg i sociòleg, Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials a la Universitat Pompeu Fabra</i></p></div> Aturades al sector del telemàrqueting el 22 i 29 de setembre, i jornada de vaga de 24 hores el 6 d'octubre, en defensa d'un conveni digne http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12103 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12103 2016-09-20T16:09:28Z text/html ca Coordinació del Catalunya Mobilitzacions laborals Transports i Comunicacions Negociació col·lectiva <p>Aturades al sector del telemàrqueting els dijous 22 i 29 de setembre, i jornada de vaga de 24 hores el dijous 6 d'octubre<br class='autobr' /> Aquest dijous, dia 22 de setembre, anem a realitzar aturades de dues hores en tots els torns en la defensa d'un conveni digne pel sector del telemàrqueting.<br class='autobr' /> Els horaris són els següents: En torn de nit l'horari és de 0:00 a 2:00h. En torn de matí l'horari és de 10:30 a 12:30h. En torn de tarda l'horari és de 16:30 a 18:30h.<br class='autobr' /> Aquestes aturades han estat convocades pels sindicats (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot55" rel="tag">Negociació col·lectiva</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH80/arton12103-15464.jpg" width='150' height='80' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Aturades al sector del telemàrqueting els dijous 22 i 29 de setembre, i jornada de vaga de 24 hores el dijous 6 d'octubre</strong></p> <p>Aquest dijous, dia 22 de setembre, anem a realitzar aturades de dues hores en tots els torns en la defensa d'un conveni digne pel sector del telemàrqueting.</p> <p>Els horaris són els següents: En torn de nit l'horari és de 0:00 a 2:00h.<br class='autobr' /> En torn de matí l'horari és de 10:30 a 12:30h.<br class='autobr' /> En torn de tarda l'horari és de 16:30 a 18:30h.</p> <p>Aquestes aturades han estat convocades pels sindicats CGT, CCOO, UGT i USO.</p> <p>Després de vint mesos de negociació, la patronal planteja com a única sortida un conveni de retallades i contenció salarial. No obstant això, els comptes de resultats de les empreses no paren de donar beneficis. Aquests beneficis els obtenen per la nostra força de treball exclusivament, ja que aquestes empreses tan sols funcionen com a intermediàries entre les empreses clients i els consumidors. El seu negoci està, per tant, a estrènyer-nos. Tot el que cedim anirà a engrossir els seus marges de benefici.</p> <p>Els motius de CGT per convocar aquestes aturades, que suposen una continuació de les aturades que ja vam convocar en solitari en el mes de maig, són tan evidents com a necessaris: cal millorar les condicions de treball de les persones que treballen en el sector, eliminant les fórmules de l'acomiadament barat que se serveixen les empreses, i cal millorar les condicions salarials, que han estat pràcticament congelades des dels últims tres convenis. Hem sofert una situació de crisi coneguda<br class='autobr' /> per tot el món, amb una clara pèrdua del poder adquisitiu davant l'increment dels costos de vida.</p> <p>No sigueu còmplices dels qui fabriquen els seus beneficis sense valorar justament el vostre treball. Que no us enganyin amb copets a l'esquena. Que no us acovardeixin les amenaces, vetllades o evidents, amb les quals tracten d'emmordassar-vos.</p> <p>No sigueu còmplices de cap retallada de drets, tals com un retall en permisos com les 35 hores mèdiques, o que perdem dos festius a l'any que facin solapar sempre amb la nostra lliurança. Des de CGT no som còmplices i per això us convoquem al fet que pareu les empreses.</p> <p>No us acomodeu en la idea que el més prudent és quedar-se en el lloc, com a esclaus obedients que fins i tot li treuen lluentor a les cadenes, en un intent il·lusori per assegurar-vos un salari de misèria i unes condicions d'explotació, a costa d'una dignitat perduda. Els acomiadaments no distingeixen als estómacs agraïts. Això ja ho sabreu si porteu en el sector un temps. Parafrasejant a Nietzsche, “El cuc trepitjat<br class='autobr' /> s'enrosca, així disminueix les possibilitats de ser trepitjat de nou”.</p> <p>No busqueu excuses en els descomptes per fer vaga, ni tracteu de tapar amb això vostra mala consciència: sabeu que sobren les raons per fer les aturades, encara que calgui fer un esforç que en tot cas sempre serà menor que aguantar després el que ens posin per davant si ens creuem de braços.</p> <p>El dia 22 de setembre us esperem a tots i a totes en la porta dels centres de treball, protestant davant les empreses, expressant de forma clara i contundent que, com a professionals del sector, mereixem un respecte. I aquest respecte que mereixem començarà a evidenciar-se des del mateix moment en què no hi hagi ningú que estigui atenent el telèfon, perquè ells sols no poden o no saben.</p> <p><strong>Des de CGT no anem a acceptar ni una sola retallada que suposi pèrdua de drets</strong></p> <p>Estem farts de ERO, de ERTO, de contractació massiva per mitjà de ETT i d'ús abusiu de contractes eventuals (el d'obra i servei s'ha convertit en un luxe). El nou conveni hauria de resoldre aquests problemes amb la subrogació sense pèrdua de drets per part dels treballadors i les treballadores perquè puguin mantenir la seva ocupació en cas de canvi de contracta. Cal eliminar la conya de l'article 17, que permet acomiadaments amb caràcter preventiu i deixa als treballadors i treballadores sense drets. I pensem així mateix que és imprescindible que hi hagi un compromís clar per incrementar les hores de treball dels contractes existents. Hi ha gent que porta anys amb un contracte de 30 o 35 hores setmanals, sense possibilitat d'escapar a la pluriocupació per poder arribar a fi de mes.</p> <p>No anem a tolerar escalats en les hores mèdiques que suposin que les jornades inferiors a 39 hores tinguin a partir d'un nou conveni menys de 35 hores mèdiques anuals.</p> <p>No anem a permetre cap revisió salarial que consolidi la pèrdua de poder adquisitiu (des de 2010 a 2016 s'ha incrementat el salari un 2,3% mentre que l'IPC en el mateix període ha pujat un 7,6%).</p> <p>No anem tampoc a afavorir que les empreses publiquin els nostres torns al seu antull, de manera que els nostres dies de lliurança coincideixin amb els festius.</p> <p>Tampoc anem a obrir la porta a les empreses multiserveis que, segons l'última proposta realitzada per la patronal, només haurien de respectar les condicions salarials i els torns dels treballadors en cas que una empresa de contact center subcontracti els seus serveis amb aquestes empreses (que poden crear ells mateixos com ja ve ocorrent en molts casos).</p> <p>Aquestes són les raons per les quals CGT us crida a la vaga. Una vaga que ha estat difícil engegar perquè s'uneixin a ella la resta de sindicats que formen part de la taula (hem explicat aquest esforç per confluir en les dates de convocatòria en multitud de comunicats).</p> <p>És fonamental que les aturades surtin bé. De no ser així, la patronal tindrà molts més arguments per pensar que pot sortir-se amb la seva. Per tot això, no ens cansarem de repetir-ho: companys i companyes, el futur del sector està a les nostres mans.</p> <p>ÉS L'HORA DE DIR PROU!!!. <br class='autobr' /> VOLEM UN TREBALL DEL QUE PODER VIURE. <br class='autobr' /> SI NO LLUITEM PEL NOSTRE TREBALL, NINGÚ HO FARÀ. <br class='autobr' /> TOTES I TOTS A LA VAGA !!</p> <p><strong>Coordinadora de Telemàrqueting de la CGT</strong><br class='autobr' /> <a href="http://www.cgt-telemarketing.es/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.cgt-telemarketing.es</a><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/cgttelemarketing/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgttelemarketing/</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/cgttelem" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgttelem</a></p></div>